top of page
400dpiLogo.jpg

16 augustus 2021

De Agenda van de ALV op 25 september 2021 is aan alle leden per e-mail verstuurd.

U kunt deze ook terugvinden op deze site onder de knop Ledenvergaderingen.

13 augustus 2021

Beste leden,

 

We zien dat onze zwemvijver weer volop wordt gebruikt.

En dat kan ook prima, temeer dat het water in onze zwemvijver van de week weer goedgekeurd is.

Fijn voor iedereen.

 

Dan nog een mededeling van bestuurlijke aard:

Heel binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor onze Algemene Leden Vergadering met daarbij de Agenda.

De vergadering zal worden gehouden op 25 september, zodat u dit alvast in uw agenda kunt zetten.

 

Ons bestuurslid André Wijers is geen lid meer van onze vereniging, wegens de verkoop van zijn huisje en kan daarom geen bestuurslid meer zijn.

 

Wel blijft hij op ons verzoek al zijn werkzaamheden voortzetten tot en met de vergadering.

U kunt dus gewoon al uw post naar het bestuur blijven verzenden.

12 juni 2021

Vrijwilligers aan het werk op ons park!

Klik op onderstaande sticker voor het verslag.

 

Heeft U ook ideeën om iets voor uw park te doen?  

Meld het dan bij een van deze vrijwilligers of bij het bestuur.

9 juni 2021

Beste leden,

Op  7 juni is het water gecontroleerd van onze zwemplas door Aqualab,

Het is weer goedgekeurd, altijd weer fijn te horen.

 

Dan nog even uw aandacht voor het vervallen per 1 juli  van het TF signaal in uw meterkast.

Dit signaal zorgt ervoor, dat als b.v. uw boiler s ’nachts oplaadt dit, met het vervallen van dat signaal, dan niet meer werkt. 

Als u al een slimme meter heeft is dit ook het geval.

Meer hierover kunt u lezen op de volgende pagina:

https://www.netbeheernederland.nl/tf

Wij hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

 

11 mei 2021

Geachte leden.

 

Zoals bekend kon de ALV in 2020 niet doorgaan wegens Covid.

Het bestuur heeft een enquete gehouden onder de leden of wij via Zoom een online vergadering in mei

zouden houden  of de vergadering weer uitstellen tot september 2021.

Een meerderheid heeft gekozen voor een vergadering in september.

Wij hopen u allen dan weer te kunnen ontmoeten.

Onder de knop "ledenvergaderingen" hebben wij de financiële gegevens over 2020 reeds toegevoegd.

8 februari 2021

Geachte leden,

 

Graag uw aandacht voor de volgende punten:

 

We constateren, dat er nog steeds te hard wordt gereden op de weg door ons park.

Als gevolg hiervan werd onlangs nog een hondje doodgereden en nu recentelijk zijn er weer 

5 waterhoentjes daar de dupe van geworden.

Wij verzoeken u met klem u te houden aan de maximale snelheid, zodat ongelukken als hierboven kunnen worden voorkomen.

 

Ook constateren wij, dat bij de container voor afval van karton de dozen niet klein worden gemaakt, waardoor deze container in een mum van tijd weer vol zit.

Het zorgt ook voor veel rotzooi naast deze container.

Brengt ook weer extra kosten met zich mee om deze weer te moeten legen.

Het is toch maar een kleine moeite uw eigen afval daar kleiner te maken, zodat meer leden gebruik kunnen blijven maken van die container.

 

Dan ervaren wij nog steeds grote overlast van hondenpoep op ons park. We begrijpen best wel, dat uw hond eerder behoefte heeft om zijn ontlasting kwijt te raken, voordat hij of zij buiten het park is. Maar in dat geval ruim het dan zelf even op. Is toch ook maar een kleine moeite en voorkomt veel ergernis van de andere leden.

 

Tot slot nog het volgende:

Voordat u grote bomen gaat omzagen waar u last van heeft, ook al staan ze op uw eigen terrein, vraag dan eerst toestemming aan het bestuur.

 

Voor bovenstaande zaken verwijzen wij u ook naar onze statuten, waarin alles duidelijk is geregeld.


 

Alleen samen kunnen wij er voor zorgen, dat wij een mooi en prettig verblijf hebben op ons park.

22 december 2020

Geachte Leden.

Hierbij een aanvullend schrijven vanuit Uw Bestuur, naar aanleiding van het definitieve verslag van het ZKA rapport opgesteld in opdracht van de Gemeente Alphen Chaam. U heeft het rapport van ZKA per email ontvangen.
Zie ook onze email hierover van 28 augustus 2020.

De heer Dennis Goosen heeft op eigen initiatief en voor persoonlijke verantwoording, bezwaar aangetekend bij de Gemeente tegen het rapport Van ZKA, middels een nieuw rapport, opgemaakt door Dhr. Van der Reest.

De Gemeente ziet de heer Dennis Goosen niet als officiële gesprekspartner maar als een van de leden van onze vereniging.
Dat was de reden dat de Gemeente het aangevraagde gesprek alleen kon laten plaatsvinden wanneer wij als Bestuur daarbij aanwezig zouden zijn.

Omdat wij hoopten op nieuwe gezichtspunten vanuit het door de heer Goosen ingehuurde adviesbureau van der Reest, hebben wij toegestemd bij dit gesprek aanwezig te willen zijn.
Jammer genoeg heeft dit gesprek geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd.
Daarbij bleek dat zijn adviseur zich niet voldoende had voorbereid op dit gesprek . Volgens zijn eigen zeggen had hij de Statuten van onze vereniging niet gelezen, welke toch de basis zijn van onze Vereniging.
Volgens de heer van der Reest zou ons Park niet vitaal zijn.
Ook van het rapport van Dhr. Van der Reest heeft U een copy ontvangen.

De Gemeente heeft ons nu een verslag van bovenstaand gesprek (bestuur-hr. vd Reest-Dennis)  gezonden.
Dat verslag treft u in de bijlage aan. (Zie onderaan dit bericht)

 

Zoals U gelezen zult hebben  is ons Park door ZKA vitaal verklaard. Wij zijn financieel niet afhankelijk van verhuur. Al onze leden mogen verhuren, het hele jaar door, op recreatieve basis. Daar is niets in veranderd en is hetzelfde gebleven als de afgelopen decennia. Als Vereniging ontvangen wij geen inkomsten vanuit de verhuur van onze leden.

Ons Park functioneert volledig op de jaarlijkse bijdrage van onze leden. Het volledige onderhoud van ons Park kunnen wij daaruit financieren.
Wij hoeven de bijdrage voor 2020 niet te verhogen mede dankzij onze boekhouder de heer Jaap Stuurstraat, die scherp toezicht houdt op een gezond financieel beleid.

De laatste tijd zijn er op ons Park onjuiste geruchten verspreid waardoor veel onduidelijkheid is ontstaan . Sommige leden hebben daardoor het idee gekregen dat er binnen korte tijd permanent- of flex-wonen zou worden toegestaan.
Zoals U in het definitieve rapport van de gemeente kunt lezen  is daar voorlopig geen sprake van.
Een belangrijk gegeven is, zoals U kunt lezen in het verslag van de Gemeente, dat het voor de Gemeente niet uit maakt of een park Vitaal of Niet Vitaal is om eventueel in aanmerking te komen voor flex- of permanente bewoning op een park.

Wij, als Bestuur, zijn door de meerderheid van de leden gekozen om de gezamenlijke  belangen van onze leden te behartigen. Daarbij zal altijd het park belang voorrang hebben op een persoonlijk belang. Dat zal dan ook nooit tot ieders tevredenheid kunnen zijn. Uiteraard doen wij dat zo goed en verantwoord mogelijk.

Wij wensen U allen, ondanks de Corona, prettige feestdagen toe en hopen samen met U dat er zo spoedig mogelijk ruimte komt, zodat er een gezellige algemene ledenvergadering gehouden kan worden en wij elkaar allemaal weer in goede gezondheid kunnen treffen in het jaar 2021.

Het bestuur,

Cor en Mieke Postma

Ria Kluiters

André Wijers

17 augustus 2020

 

De kwaliteit van het water in onze zwemvijver is weer goedgekeurd.

U kunt er dus zonder enig probleem weer heerlijk van blijven genieten.

14 maart 2020

 

Beste Leden,

In navolging op alle maatregelen die de overheid de burgers oplegt,
sluiten wij ons hier natuurlijk ook bij aan met betrekking tot de geplande ALV op 4 april a.s.

DEZE ALGEMENE LEDEN VERGADERING GAAT NIET DOOR !

 

Wij volgen de ontwikkelingen en zullen u op een later tijdstip op de hoogte brengen van een nieuwe datum voor deze vergadering.
Ook het geplande spreekuur met het bestuur op 21 maart in de bestuurskamer gaat ook niet door.

Mocht u toch vragen hebben verzoeken wij u dit per email aan ons kenbaar te maken.

 

Dan nog graag uw aandacht voor het volgende:

Het bestuur heeft signalen gekregen dat diverse leden een uitleg willen hebben hoe het rapport van ZKA over onze vereniging tot stand is gekomen.

Dit onderzoek is meer dan een jaar geleden opgestart door de gemeente Alphen-Chaam in samenwerking met het onderzoeksbureau ZKA.
Er zijn toen 10 parken aangewezen om op “vrijwillige basis” mee te doen aan dit vitaliteitsonderzoek, waaronder ons Park.

Wij hebben het 3 maal afgewezen om daaraan mee te werken, de reden daarvoor was, dat ons Park naar onze mening een recreatief park is, terwijl het ZKA vooral de bedrijfsmatige, zakelijke kant onderzoekt.
Na onze 3e afwijzing is de burgemeester van Alphen Chaam persoonlijk op ons park gekomen. In dit gesprek benadrukte hij, dat hij het onderzoek ook op een andere manier zou kunnen afdwingen. Zijn voorkeur ging er naar uit, om toch met elkaar in gesprek te blijven. Het leek ons toen beter om mee te werken om alle goede aspecten van ons park te kunnen belichten.

Wij hebben onlangs op het gemeentehuis de presentatie gehad van het eindrapport van het onderzoek door ZKA.
Alle anderen parken waren daar ook aanwezig inclusief de burgemeester.
Wij hebben daar uitgesproken dat ons uitgangspunt als Bestuur niet is om eventueel langer verblijf of langere verhuur aan te pakken. Wij hebben daar sowieso niet de mogelijkheden voor.

Onze inspanningen zijn vooral gericht om een prettig verblijf voor onze leden op ons park te bevorderen en de goede verstandhouding met de Gemeente en onze leden te behouden.

 

 

 

4 maart 2020

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij U uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging  van Bungalow Eigenaren Eldorado Park U.A. te CHAAM, welke gehouden zal worden op:

 

             Zaterdag  4 april 2020 aanvang om 13.30 uur

Locatie: Grote zaal,  achter Café Het Chaamsche Wapen, Chaam.

 

(Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden.)

                    

Voor uw informatie over deze vergadering treft u bijgaand aan:

 

de agenda, 

de notulen ALV april 2019, 

de balans 2019,

de lasten en bijdragen 2019, 

de begroting 2020, 

de toelichting op de balans en de lasten en bijdragen, alsmede voorstel nieuwe contributie,

een machtigings-brief om namens u te stemmen,

een terugblik door het bestuur over het afgelopen jaar,

een rapport van ons park, dat in opdracht van de Gemeente Alphen-Chaam is opgesteld inzake een vitaliteits onderzoek van 10 recreatieparken vallend onder deze Gemeente, waarbij ons park ook werd betrokken.

 

Heeft u naar aanleiding van deze gegevens vragen, opmerkingen of andere ideeën  verzoeken wij u ze voorde vergadering al kenbaar te maken bij ons via e-mail en/of maak een afspraak met het voltallige bestuur op ons “spreekuur” in de bestuursruimte op zaterdag 21 maart vanaf 12.00 uur.

Na uw aanmelding (graag met onderwerp) krijgt u een bevestiging van ons hoe laat u welkom bent.

Wellicht kunnen wij uw vraag al voor de vergadering oplossen of anders ons er op voorbereiden, zodat we de vergadering spoedig kunnen laten verlopen.

 

Globaal verloop vergadering: pauze 15.00 tot 15.15 uur.

16.30 uur einde vergadering en tijdens of daarna bieden wij u een drankje/borrelhapje aan.

Alle relevante stukken voor deze vergadering vindt u onder de "knop" Ledenvergaderingen.

16 februari 2020

Beste Leden,

Volgende week, in de week van 17 tot 22 februari, gaan wij bet behulp van een hoogwerker, de hoge bomen op ons park snoeien.

Zoals wij kunnen bekijken, staan de meeste bomen wel op grond van het park.

Heeft u nu ook hoge bomen op uw eigen  terrein staan en u wilt die ook gesnoeid hebben (ook voor de veiligheid van uzelf en anderen) , dan kunnen wij dit ook voor u doen tegen het gebruikelijke tarief van € 35,- per uur voor twee personen.

Wilt u van ons gebruik maken, laat u dit dan ons per ommegaande weten, dan kunnen wij de werkzaamheden inplannen.

Mochten wij zonder uw melding toch nog gevaarlijke situaties tegen komen op een privé terrein, dan zullen wij de bomen alsnog snoeien tegen bovenvermeld tarief.

De veiligheid staat voorop op ons park.

26 januari 2020

Beste leden,

Onze  jaarlijkse ledenvergadering is door het bestuur gepland op 4 april 2020.

Daarvan krijgt u natuurlijk over enige tijd de officiële uitnodiging en alle informatie over deze vergadering.

Door de datum nu al  bekend te maken hopen wij, dat u dit met stip in uw agenda zet en wij zullen het waarderen als u allemaal komt.

Zoals u gewend bent voorzien wij u van een broodje en koffie, maar in tegenstelling tot vorige vergaderingen, willen wij, na afloop van de vergadering, u ook een drankje aanbieden. Zeg maar een soort uitgestelde Nieuwjaars borrel om de onderlinge contacten weer te verstevigen.

Voorafgaand aan deze vergadering heeft het bestuur weer een “spreekuur”  voor leden die iets willen bespreken/overleggen met het bestuur. Het liefst ontvangen wij alle opmerkingen en wensen die u anders op de vergadering aan de orde wilt stellen. Dan kan het bestuur hier vast aan werken en proberen die te beantwoorden en zo nodig oplossingen voor te vinden. De jaarvergadering zou dan een stuk rustiger en vlotter kunnen verlopen. Zaken, waarover eventueel door de leden gestemd moet worden, kunnen wij dan ook beter voorbereiden.

Dit spreekuur is op 29 februari vanaf 11.00 uur en wij verzoeken u zich van te voren aan te melden bij het bestuur, met vermelding van het onderwerp dat u wilt bespreken .

U ontvangt dan een bevestiging op welk tijdstip u welkom bent. Voor ieder gesprek zal het bestuur 15 tot 20 minuten uittrekken. Wij hopen dat u hier zoveel mogelijk gebruik van wilt maken.

 

19 december 2019

Beste Leden,

Het gebeurt veel dat plastic afval, wellicht uit goede bedoeling , niet in de containers 

wordt gestopt, maar er naast of er vlakbij wordt geplaatst.

 

Op ons park wordt door het bedrijf dat het vuil ophaalt, HET PLASTIC NADERHAND GESCHEIDEN.

U kunt dus ook al het plastic in de container achterlaten.

 

Het bestuur verzoekt u ook met klem dit te doen, want dit vuil naast de containers, wordt door de dieren open gebeten en veroorzaakt iedere dag weer voor grote rommel. Dat moet dan ook weer opgeruimd worden en is geen leuk werkje.

 

Wilt u dit ook uw huurders laten weten svp, want die zien dit bericht natuurlijk niet.

 

Met dank voor jullie medewerking.

 

22november 2019

Beste Leden,

 

Zoals u weet zijn wij door nieuwe regelgeving verplicht om in alle huisjes een terugslagklep te plaatsen. Ons doel is om hier vóór 1 januari aanstaande mee klaar te zijn.

 

Na het plaatsen van de terugslagklep in uw huisje bent u verantwoordelijk voor het in goede staat en toegankelijk houden van die klep en het toestaan van periodieke controles door een geaccrediteerde instelling.

 

Mocht bij U de terugslagklep nog niet aangebracht zijn, dan gebeurt dat binnenkort en krijgt u vooraf een berichtje van Ria Kluiters. (telefoon 06 15 05 81 64)

 

 

AFTAPPEN VAN UW WATERLEIDING:

 

De terugslagklep in uw woning is voorzien van 2 kogelkranen en 2 aftapkraantjes.

 

Als u ná het plaatsen van de terugslagklep uw waterleiding wilt aftappen, ga dan als volgt te werk:

1          Sluit de kogelkraan aan de aanvoerzijde.

            (Gebruik hiervoor een steeksleuteltje nr.8. Om beschadiging te voorkomen zéker géén tang          gebruiken.)

2          De installatie leeg laten lopen door het zwarte aftapkraantje open te draaien.

            (Natuurlijk ook de wastafel- aanrecht- en douchekranen open zetten.)

 

Als u ook het leidingdeel tussen de terugslagklep en de watermeter wilt aftappen ga dan als volgt te werk:

1          Draai de hoofdkraan bij de watermeter dicht.

2          Draai het aftapkraantje bij de hoofdkraan open.

            (Doe dit echter nóóit als er water in uw meterput staat.)

3          Draai het messingkleurige aftapkraantje bij de terugslagklep open.

 

 

Na het aftappen kunt u natuurlijk alle aftapkraantjes weer dichtdraaien.

(Het aftapkraantje in de watermeterput moet u in ieder geval dichtdraaien, omdat anders bij stijging van het grondwater vervuild water in uw waterleiding kan komen.)

 

 

Het kan voorkomen dat het zwarte kraantje op de plaats zit van het messingkleurige kraantje. Ter verduidelijking:

Het zwarte kraantje zit dan aan de aanvoerzijde en het messingkleurige kraantje aan de uitstroomzijde.

 

Als dat bij u het geval is, zullen wij de loodgieter vragen de aftapkraantjes – zo mogelijk- te verwisselen.

 

Hiervoor kunt dan contact opnemen met Ria Kluiters. (tel.nr. zie boven)

25 oktober 2019.

 

Beste Leden,

 

WILT U HET BESTUUR ERGENS OVER SPREKEN?

Dat kan op zaterdag 16 november 2019 tussen 11.00 en 13.00 uur. in de bestuurskamer op het parkeerterrein.

 

Wilt u daar gebruik van maken stuur dan voor 8 november een e-mail naar het bestuur: bestuur@eldoradopark-chaam.nl

met de omschrijving van uw gespreks-onderwerp.  

U ontvangt dan een bevestiging van de afspraak met de tijd waarop u welkom bent. (het bestuur trekt 15 – 20 minuten uit voor een gesprek)

U bent van harte welkom.

25 oktober 2019

Beste Leden 

Het bestuur doet een dringend beroep op u om aan Kees Damen, de man van ons park, die momenteel bomen kapt en snoeit, geen beroep meer te doen voor werkzaamheden voor uw eigen terrein.

Kees heeft alle tijd nodig voor het park en mag en kan derhalve geen andere karweitjes meer aannemen.

Wij hopen op begrip van u.

 

2 oktober 2019

Beste leden,

Het bestuur heeft onder "Documenten Eldorado Park" een nieuw document toegevoegd.

Het betreft een Convenant inzake bouwen/verbouwen.

 

24 september 2019

Beste Leden,

Het bestuur heeft de indruk gekregen, dat er een misverstand is ontstaan op ons park omtrent het rooien van bomen.

Wellicht is ook onze berichtgeving daarover niet goed geweest.

Maar nu voor alle duidelijkheid het volgende:

Geen enkele gezonde boom van het park zal worden gerooid, tenzij die een gevaar voor de omgeving kan vormen.

Heeft u een of meer eigen gezonde bomen, zonder gevaar voor de omgeving,  dan zullen wij die enkel snoeien voor u tegen de afgesproken prijs van € 35,00 per uur voor twee werkers. Wij kappen dus geen gezonde bomen op uw eigen terrein, hoe graag u het ook zou willen. (dit in tegenstelling tot eerdere berichten)

Het bestuur vraagt aan allen die zich al aangemeld hebben voor kap of snoeien nog enig geduld te hebben.

Iedereen komt aan de beurt, maar het kan wel zo zijn, dat de werkzaamheden pas in november – december of in januari worden uitgevoerd. Dit heeft ook te maken met de sapstromen die dan vertragen en stoppen. U hoeft dus geen extra e-mailtjes hierover te sturen. 

Kees Damen zal, na overleg met het bestuur, met u allen contact opnemen als het zover is dat u aan de beurt bent en de werkzaamheden met u doornemen. 

Mocht u nog vragen hebben horen wij het graag van u.

17 september 2019

 

Beste leden,

Het bestuur komt nog even terug op ons bericht over het snoeien en kappen van bomen.

De kosten van het kappen, snoeien verwijderen van dode bomen op eigen terrein zijn € 35, 00 per uur voor 2 werkers.

Zoals eerder bericht,  zijn oude park bomen voor rekening van de vereniging.

Het hout wordt gezaagd en verzameld en zullen we onder de liefhebbers verdelen.

Wel eerst even aanmelden!.

Het bestuur regelt dan verder de verdeling.

Mocht u ook nog snoei- of kap werkzaamheden willen kunt u zich alsnog aanmelden bij het bestuur.

 

29 augustus 2019

 

Beste Leden,

Naar aanleiding van een bijtincident met 2 honden, met als gevolg een verwonding van een van de honden, gisteren op ons park, wil het bestuur u nogmaals wijzen op een artikel in onze statuten.  

 

Art. 11 van de Statuten:

 

Huisdieren dienen op de privé-terreinen van de bungalow-eigenaren, alsmede op de gemeenschappelijke terreinen

binnen het Eldoradopark aangelijnd te zijn.

Het uitlaten van huisdieren dient uitsluitend buiten het grondgebied van het Eldoradopark te geschieden.

 

Het ging dit keer tussen twee honden waarvan er een, zoals het hoort, aangelijnd was en de ander plots van het terrein af kon komen. 

Was de hond op het terrein aangelijnd geweest was er niets aan de hand geweest.

 

Het idee, dat leden niet meer veilig over het gehele park kunnen lopen raakt ons zeer.

Men kan ook erg schrikken van een “vrolijke” hond die op je afspringt als je er niet op bedacht bent en zeker als je er niet van gediend bent.

 

Nogmaals houdt uw honden op het park altijd aangelijnd!!!

 

 

 

 

13 augustus 2019

Betreft “Landje-pik” en VERJARING.

 

Een veelvuldig gehoord onderwerp, waar maar eens duidelijkheid over moet komen op ons park.

 

“Ingeval van bewust of onbewust gebruiken van grond van buren of van het park kan dit nooit eigendom worden van de gebruiker van dit stukje grond”

 

Die duidelijkheid komt door een uitspraak van een kantonrechter in april 2018.

Hieronder een beperkte weergave van de motivering van de kantonrechter.

 

Van belang is de kadastrale erfgrens tussen buren en of grond van het park.

 

Met de verwijzing naar de artikelen 3:99 lid 1 BW  en volgende komt de kantonrechter tot de conclusie dat er sprake moet zijn van feitelijke machtsuitoefening door degene die dat stukje grond in gebruik heeft.

 

Dit kan alleen door verandering van het perceeldeel tussen partijen/rechtsvoorgangers met het doel eigendomsverhoudingen te wijzigen en als daar geen sprake van is, is er geen sprake van bezit, maar hooguit van houderschap (artikel 3:107 lid 4 BW) dan wel van bruikleen (artikel 7A:1777 e.v. BW).

 

In beide laatste genoemde gevallen kan er geen sprake zijn van door verjaring in eigendom verkregen grond.

 

Het bestuur kan alleen maar verwijzen naar deze uitspraak, maar kan verder niets voor u betekenen in deze.

10 augustus 2019

Voor zaterdag 7 september 2019 kunt u zich aanmelden voor een gesprek met het bestuur op die dag in de bestuursruimte op het parkeerterrein.

Wilt u daar gebruik van maken stuur dan voor 26 augustus een e-mail naar het bestuur met de omschrijving van uw onderwerp. : bestuur@eldoradopark-chaam.nl

U ontvangt dan een bevestiging van de afspraak.

 

Bomenkap en snoeien:

Begin September beginnen we met het snoeien van struiken en kappen van bomen.

Bomen en struiken, die van het park zijn, worden op kosten van het park gesnoeid of gekapt.

Wilt u op uw terrein ook bomen laten kappen of struiken laten snoeien, stuur dan een e-mail naar het bestuur met uw wensen. Vermeldt uw telefoonnummer, zo dat het bestuur met u contact kan opnemen en met u kan overleggen over de werkzaamheden en kosten.

Verstopping van riool:

Heeft u een verstopping in het riool neem dan contact op met Ria Kluiters bungalow 67

tel. 06 15 05 81 64. 

Ga niet zelf een bedrijf inhuren, want dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

 

15 juli 2019

overlast ganzen: wij worden regelmatig benaderd  over dit probleem. Het heeft ons ook min of meer overvallen.

Het bestuur is van mening, dat wij op dit moment geen  dier-onvriendelijke maatregelen willen ondernemen tegen deze ganzen.

Over een paar weken vliegen zij vanzelf  weg en zijn wij er weer vanaf.

Volgend jaar proberen wij de overlast te voorkomen door preventieve maatregelen te nemen.

 

25 juni 2019:    Op 25 juni is het water van de zwemvijver goed gekeurd. 

Het bestuur heeft ook een picknick tafel geplaatst om het gebruik van de zwemvijver te stimuleren. Handig voor ouders om hun kleine kroost in de gaten te houden.

bottom of page